Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur Dalhäll Fastigheter AB, Dalhälls Vitstugan AB, Dalhälls Jakten AB och Dalhälls Holding AB (nedan gemensamt ”Dalhäll”) använder personuppgifter som lämnas till oss. Denna policy är tillgänglig på https://www.dalhalls.se/.

Dalhäll kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Dalhäll kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Om du kontaktar Dalhäll kan vi komma att lagra korrespondens som kan innehålla personuppgifter för att ge bättre service om du kontaktar Dalhäll igen eller för att hantera ett avtalsförhållande vi har med dig eller det företag du företräder.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Dalhäll samlar in och behandlar dina personuppgifter i nödvändig omfattning för att fullgöra hyresavtal eller avtal om bostadskö, samt för att administrera hyresavtal t. ex. vid hyresavisering, hyresförhandlingar och informationslämning (enligt artikel 6.1 b i den europeiska Dataskyddsförordningen, ”GDPR”), eller för att fullgöra rättsliga åtaganden (enligt artikel 6.1 c) i GDPR).

När avtalet upphört kommer Dalhäll att upphöra med behandlingen av personuppgifterna, om inte Dalhäll är skyldig att fortsätta behandla uppgifterna på grund av lag eller beslut från myndighet.

Uppgifterna kan också användas i Dalhälls affärsutveckling och i analyser av vår verksamhet och besöksfrekvens på vår hemsida, t.ex. genom marknadsanalys och statistik. Uppgifterna som behandlas på detta sätt behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra hyresgäster och kontakter (enligt artikel 6.1 f) i GDPR).

Dalhäll behandlar vidare personuppgifter i den omfattning som krävs enligt lag, förordning eller bindande myndighetsbeslut.

Dalhäll kan inte uppfylla åtaganden och tillhandahålla de rättigheter som följer av tecknat avtal om inte efterfrågade personuppgifter lämnas. Det är inte heller möjligt att stå i vår bostadskö om inte begärda personuppgifter lämnas.

Kategorier av personuppgifter

Dalhäll kommer att behandla de uppgifter som Kunden anger när den ställer sig i Dalhälls bostadskö, dvs. namn, personnummer, adress, mobil och e-mail. Vidare kommer Dalhäll att behandla uppgifter för den som företräder de bolag som vi har avtal med, såsom namn, kontaktuppgifter, titel och bolag.

Personuppgiftsbiträde

Dalhäll låter personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av systemet. Uppgifterna kan komma att lämnas till den leverantör med vilken man har avtal i syfte att åtgärda felanmälningar i Dalhälls fastigheter. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Dalhäll.

Personuppgiftsbiträdet lagrar dina personuppgifter på servrar som ligger inom EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet, samt kan i vissa fall överföra uppgifter till tredjeland för bland annat support av system. Personuppgifter överförs till tredje land endast om mottagaren av personuppgifterna har anslutit sig till ett rättsligt bindande och verkställbart instrument (t ex EU-US Privacy Shield), eller om mottagare tecknat av EU kommissionen standardiserade dataskyddsbestämmelser, eller om annan lämplig skyddsåtgärd enligt vid var tid gällande rätt har vidtagits.

Dalhäll lämnar vidare ut nödvändiga personuppgifter till entreprenören/entreprenörerna som ska utföra arbeten såsom måleri, golvläggning, plattsättning, byggnation, låssmed m m. Dessa entreprenörer är att betrakta som personuppgiftsbiträden i förhållande till Dalhäll.

Dalhäll kan vidare komma att överlämna personuppgifter till egna bolag inom koncernen, om det är nödvändigt för de ändamål som anges häri, samt till myndigheter om förenligt med lag.

Säkerhet

Dalhäll säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifterna.

Dalhäll använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter samt radering av personuppgifter, begränsning av behandling eller invända mot behandling (om förutsättning

föreligger enligt gällande integritetslagstiftning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet). Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Dalhäll förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgifts- och cookiepolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Dalhälls hemsida.

Kontaktinformation

Dalhälls Fastigheter AB (556519-0096)
Dalhälls Vitstugan AB (556895-7244)
Dalhälls Jakten AB (559036-73-47)
Dalhälls Holding AB (556795-5603)

Dataskyddsombud

Johan Dalhäll
johan@dalhalls.se

Ö Kyrkogatan 26
611 33 Nyköping Telefon: 0155-21 16 72